Nyhed

DN Viborg foreslår et klimavenligt alternativ til en motorvej

DN Viborg mener, at klimaet skal tænkes centralt ind i motorvejsplaner. Hvad mener du? Giv din mening til kende på borgermøde eller via høringssvar.

Vejdirektoratet har inviteret til borgermøde om motorvejsplaner omkring Viborg torsdag d. 9. juni kl. 19 - 21 i Vibcold Arena, Tingvej 5. Kom og giv din mening til kende om motorvejsplanerne!

Der er desuden frem til 26. juni mulighed for at give din mening til kende ved at skrive et høringssvar.

DN Viborg har sendt dette høringssvar

Naturskånsom og klimarigtig infrastruktur omkring Viborg

I forbindelse med Vejdirektoratets indkaldelse af ideer til vejforbindelser omkring Viborg har DN Viborg følgende forslag:

For at minimere ødelæggelse og opdeling af landskabet øst eller vest for Viborg foreslår vi, at man udbygger de eksisterende vejforløb fremfor at anlægge en motorvej i en helt ny linjeføring.

De eksisterende veje er gennem tiderne blevet lagt, hvor det trafikmæssigt var hensigtsmæssigt i forhold til landskabets udformning og den korteste køreafstand til og fra destinationerne. Tilsvarende har bebyggelse og anden aktivitet langs vejene gennem årene tilpasset sig vejforløbene. Udvidelse af de eksisterende veje vil således være en videreførelse af en naturlig udvikling og vil derfor heller ikke påføre landskab og natur så store ødelæggelser, som tilfældet vil være med en hel ny linjeføring.

I lyset af, at vi fremover skal reducere energiforbruget betragteligt, er det vigtigt også ved vejanlæg at sigte mod den mest energiøkonomiske løsning. Store omveje ad nyanlagte motorveje er i det lys en forkert vej at gå.

Vi anbefaler derfor at man udnytter eksisterende vejforløb, og får dem indrettet, så de kan gennemkøres med mindst muligt brændstofforbrug.

Aktuelt vil ruten fra Løvel til Klode Mølle mest energiøkonomisk kunne gennemkøres ad den eksisterende Rute 13, hvis man retter vejen ud nord for Viborg, så knækket ved kraftvarmeværket undgås, og samtidig fjerner rundkørsler og lysreguleringer langs ruten.

Det vigtige er, at man under projekteringen tager udgangspunkt i, at ruten skal kunne gennemkøres så energieffektivt som muligt. Det vil udover at fjerne hindringer, der kræver mange opbremsninger og accelerationer, også fordre, at farten holdes på et jævnt lavt niveau. Da argumenterne for at anlægge en motorvej for en stor del er, at det vil være til gavn for erhvervslivet, bør man tage udgangspunkt i at sikre en smidig afvikling af lastvognstrafikken. Lastvogne må maksimalt køre 80 km/t, også på motorvej, hvorfor dette fartniveau for alle køretøjer på strækningen bør bruges som udgangspunkt for beregninger af udformning og rentabilitet.

Ydre ringvej i Viborg er ved anlægget forberedt til at kunne udvides med flere spor, så en sådan udvidelse vil ikke beslaglægge mere jord langs vejen.

Udvidelse af den eksisterende vej vil formodentlig kræve langt mindre forbrug af beton, stål og asfalt end ved anlæggelse af en helt ny vej. Udledninger af klimagasser i anlægsfasen bør også tages i betragtning ved en klimavenlig håndtering af infrastrukturen.

Hvis du også vil give din mening til kende, kan du finde høringsportalen her

 

Giv din mening til kende

Hvad mener du om motorvejsplanerne? Giv din mening til kende til borgermøde d. 9. juni eller ved at skrive et høringssvar inden 26. juni.